Certifikát NEMKO

SIRIUS dbá o životní prostředí, a je nositelem certifikátu NEMKO, který je jedním z nejprestižnějších evropských schvalovacích technických ústavů.

Aladdin – čistička vzduchu
>
>
>
Aladdin – čistička vzduchu

Aladdin – čistička vzduchu

707.00

design Giacomo Fava

Materiál: keramika
Farba: červená / čierna / žltá / biela / modrá

-Doporučená veľkosť miestnosti do 48 m3
-Filter EPA E12 zachytí častice do 0,3 mikrometru
-Ionizátor generujúci vysokou hustotu negatívnych iontov
-Inteligentný snímač s automatickou analýzou kvality vzduchu
-Kombinovaná funkcia medzi EPA a ionizátorom detekuje a zachytáva častice, ktoré sú stokrát menšie ako PM 2,5
-Odstraňuje až 99,5% baktérií a vírusov vo vzduchu
-Chod v automatickom aj manuálnom režime
-Elektronická indikácia znečistenia

Zrušiť výber
- +
Katalógové číslo (SKU): 8460 Kategórie: , ,

Obsah:

  • Popis
  • Varovanie
  • Prevádzka
  • Údržba

Popis:

Aj vo Vašej domácnosti sa môžu hromadiť znečisťujúce látky. Najrôznejšie neviditeľné baktérie, plesne, roztoče ohrozujúce Vaše zdravie, ktoré spôsobujú alergie, chrípku a astmu. Čistička vzduchu ALADDIN detekuje a zachytáva všetky častice znečisťujúce látky a prečistený vzduch vypúšťa späť do miestnosti. Čistička napodobňuje chemický proces čistenia vzduchu, ktorý prirodzene prebieha v našej atmosfére. Je vybavená ionizátorom, ktorý vytvára negatívne ionty vo vysokej hustote, ale aj vysoko technologickým pokročilým EPA filtrom, ktorý zachytí aj tie najmenšie častice, a vytvára tak ideálne prostredie pre naše deti. Inteligentný senzor neustále monitoruje kvalitu vzduchu v reálnom čase a automaticky spúšťa a vypína čistenie. Proces čistenia sa dá upraviť a nastaviť na 4 rôzne rýchlosti pomocou dotykového ovládania.

Varovanie:

Deti a neskúsené či zdravotne postihnuté osoby by mali spotrebič používať iba pod dohľadom dospelých. Pri pripojení spotrebiča do elektrické siete sa uistite, že je zástrčka uzemnená, a skontrolujte, či hodnoty napätia odpovedajú hodnotám, ktoré sú uvedené na typovom štítku na spodnej strane spotrebiča. Pred zahájením akéhokoľvek úkonu (čistenia, údržby) musí byť čistička vzduchu odpojená od napätia (elektrickej siete). V prípade pádu či rozbitia (poškodenia keramického obalu) musí byť spotrebič okamžite odpojený od napájania z elektrickej siete a nesmiete sa dotýkať jeho odkrytých elektrických častí. Pred prvým zapnutím spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte všetky nasledujúce pokyny.

VAROVANIE: Tento produkt je výroba z keramiky, a preto vyžaduje opatrné zaobchádzanie. Koncovku napájania zasuňte do zástrčky až na doraz. Nečistite spotrebič mokrou prachovkou alebo inou vlhkou handrou. Nevkladajte do nej kovové predmety. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami. Udržujte spotrebič mimo striekajúcu vodu a vlhkosť. Pri údržbe (čistení) odpojte čističku vzduchu z napájania elektrickej energie. Spotrebič nepoužívajte na miestach, kde môže vytiecť voda (v blízkosti umývadiel a pod.). Nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla (napr. pri šporáku, radiátora…). Na čističku vzduchu nepoužívajte agresívne produkty, alkohol, insekticídy atd. Spotrebič nepoužívajte v prostredí s horľavými alebo agresívnymi plynmi. Pri odpojení spotrebiča z elektrickej siete neťahajte za kábel, ale držte pevne koncovku a vytiahnite zo zástrčky. Pokiaľ sa napájací kábel poškodí, nechajte ho opraviť kvalifikovaným personálom.

Prevádzka:

Po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti sa spotrebič aktivuje v automatickom režime. Začne prebiehať prvá fáza nastavenia, ktorá môže trvať aj niekoľko hodín. Potom senzor kvality vzduchu detekuje zistenie hodnoty, ktoré čistička vzduchu indikuje prostredníctvom štyroch rôznych farieb na kruhovom LED indikátore:

Červená – znečistený vzduch

Oranžová – priemerný vzduch

Modrá – takmer čistý vzduch

Biela – čistý vzduch

V závislosti na zistenej kvalite vzduchu sa nastaví rýchlosť ventilátora (prúdenie vzduchu) a aktivuje sa ionizátor.

MANUÁLNY REŽIM:

Pokiaľ podržíte tlačidlo ON viac ako 3 sekundy, automaticky sa dostanete do režimu manuálneho ovládania čističky vzduchu, kedy je ventilátor a ionizátor vždy zapnutý bez ohľadu na zistenú kvalitu vzduchu. Je možné meniť rýchlosť ventilátora stlačením tlačidla ON, pričom každý impulz odpovedá zmene rýchlosti o jeden stupeň. Rýchlosť je indikovaná pomocou štyroch LED diód vedľa tlačidla ON. Senzor naďalej hodnotí kvalitu vzduchu. V závislosti na tom, čo je detekované, senzor signalizuje kvalitu vzduchu pomocou farby na kruhovom LED indikátore. Po 10 hodinách prevádzky od posledného manuálneho nastavenia sa čistička vzduchu automaticky vráti do automatického režimu.

NOČNÝ REŽIM:

Aby bolo možné využívať výhody ionizátora počas spánku, je možné spustiť nočný režim, ktorý nastavíte v „MANUÁLNOM REŽIME“. V ňom nastavte prvý stupeň rýchlosti ventilátora. Po desiatich hodinách prevádzky v manuálnom režime sa spotrebič sám vráti do automatického režimu.

Údržba:

Správna a pravidelná údržba zaručuje optimálne fungovanie produktu. Doporučujeme preto každoročne vymieňať filter EPA podľa nižšie uvedeného postupu.

VÝMĚNA FILTRU EPA:

Pri výmene EPA filtra najskôr odpojte spotrebič z napájania elektrickej energie. Otočte ho a pomocou nástroja alebo špičky noža odstráňte prostredný kryt upevnený magnetmi, ktorý je umiestnený na spodnej časti spotrebiča. Viz obr. 1. Vymeňte kruhový filter EPA a nahraďte ho filtrom rovnakého typu. Následne vráťte spodný kryt na pôvodné miesto a zariadenie opäť pripojte k napájaniu.

Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nesmie byť manipulované ako s domácim odpadom. Miesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, ktoré je určené k recyklácii elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie takéhoto produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnym použitím s týmto produktom. Podrobnejšie informácie o recyklácii takéhoto produktu Vám poskytne miestny obecný úrad, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste produkt zakúpili. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o odpadoch elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE).

Barva

Biela, Červená, Čierna, Modrá, Žltá

Technický výkres

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Žiadne produkty v košíku.